Regulamin


Regulamin Warszawskich Dni Seniora 2019

 1. Organizatorem Warszawskich Dni Seniora 2019 (zwanego dalej „WDS 2019”) jest: m. st. Warszawa, zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Wydarzenia WDS 2019 odbywają się w instytucjach (zwanych dalej „Partnerami”)
 3. Za prawidłowy przebieg wydarzenia, będącego w programie WDS 2019 oraz bezpieczeństwo jego uczestników odpowiada Partner, w instytucji którego wydarzenie się odbywa.
 4. Program WDS 2019 może ulec zmianie. Obowiązująca wersja programu znajduje się na www.wds.org.pl
 5. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń na wydarzenie Organizator zastrzega sobie prawo odwołania tego wydarzenia.
 6. Na niektóre wydarzenia obowiązuje rezerwacja miejsc.
 7. W razie rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy niezwłocznie poinformować o tym Partnera. 
 8. Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.
 9. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu wydarzeń, w tym zachowania uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnik wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren wydarzenia jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie wizerunku lub głosu w związku z jakimkolwiek programem lub dokumentem przedstawiającym wydarzenie, na wszystkich polach eksploatacji bez dodatkowych roszczeń.
 10. Rezerwując udział w wydarzeniu WDS 2019 lub kupując bilet na nie uczestnik akceptuje regulamin WDS 2019
 11. Regulamin dostępny jest na www.wds.org.pl